Disclaimer

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites van MF Safe & Clean.

2. Akkoordverklaring

Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd onze webshop te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van onze webshop geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Onze webshop is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang te ontzeggen.

3. Wijziging

MF Safe & Clean is te allen tijde gerechtigd de informatie op onze webshop en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wij adviseren u onze webshop en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Webshop

Onze webshop beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over veiligheids- en reinigingsproducten in de breedste zin des woords. Op de door in onze webshop aangeboden producten zijn de voorwaarden van MF Safe & Clean van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van MF Safe & Clean worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van MF Safe & Clean. Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via onze webshop zijn de voorwaarden van onze webshop respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door onze webshop of haar partner geleverde deel van het pakket. Onze webshop streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel onze webshop de informatie met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks

a. De website bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van MF Safe & Clean. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking.

b. Onze webshop kan hyperlinks naar websites van partners van ons en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Onze webshop is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat onze webshop deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom

Alle rechten op onze webshop en alle informatie op deze website berusten volledig bii MF Safe & Clean haar partners en adverteerders. MF Safe & Clean behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft ten alle tijde eigendom van MF Safe & Clean, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina's van onze webshop geldt: © 2009 Webshop MF Safe & Clean, Nederland.

7. Informatie

Onze webshop en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina’s van onze webshop zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van MF Safe & Clean. Het is niet toegestaan informatie die van onze webshop wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaar maken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht

Onze webshop verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan onze webshop te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om onze webshop te kunnen raadplegen of in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om onze webshop te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door onze webshop worden ontsloten. Bovendien is het verboden onze webshop - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging

Onze webshop spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma's.

10. Plaatsing berichten

De berichten die de bezoeker van onze webshop achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van onze webshop te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Onze webshop staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Onze webshop is ten allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid

Onze webshop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik ervan. in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op onze webshop, of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf onze webshop, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om onze webshop te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van onze webshop.

12. Conversie

Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten

Voor de verkoop van producten op onze webshop gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van onze webshop worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo.

Winkelwagen
Artikelen: 0
Prijs: € 0,00
U bent niet ingelogd.
Vraag vrijblijvend informatie aan
iDeal
Acties
Nieuws
Login bestaande relatie

Contact
MF Safe & Clean
Ainsworthstraat 34
7575 BT Oldenzaal
Tel: 0541-530444
Fax: 0541-221119
Mail: info@safe-clean.nl